{"type":"txt","text":"SUPER AND SUPER","font_size":"36","font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Roboto","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • HOME
 • ABOUT
 • SERVICE
 • CONTACT
 • {"google":["Raleway","Noto Sans KR","Roboto"],"custom":[]}
  ×
   
   
  섹션 설정
 • HOME
 • ABOUT
 • SERVICE
 • CONTACT
 • {"type":"txt","text":"SUPER AND SUPER","font_size":20,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Roboto","color":"#000000","letter_spacing":0}

  SINCE 2019

  COMPANY SAS


  OUR SERVICES

  최고의 제품, 최고의 기술

  슈퍼앤슈퍼는 기업과 고객을 직접 연결해주는 서비스를 실시합니다

  01

  기계제작

  골프장, 등산로, 건설현장등 먼지털이기 및 각종 간판 및 조형물 제작

   

  02

  인터넷마케팅 및 쇼핑몰

  자체 보유하고 있는 각종 채널들을 이용하여 효율적이고 합리적인 정보 노출 및 자체 쇼핑몰 운영 또는 협력 쇼핑몰 협업을 통한 판매 증대 컨설팅

  03

  방송 제작, 송출

  기업, 개인, 부동산 방송제작 및 송출 지역방송, 유투브, 팟케스트, 카카오TV, 네이버TV등

   

  OUR SITE

   

  BLOG. CAFE

  https://superandsuper.tistory.com

  https://blog.naver.com/superandsuper

  https://cafe.naver.com/superandsuper

  https://mailnewsday.tistory.com

  http://blog.naver.com/3278221

  http://blog.daum.net/gkcokr

  MODOO. BAND

  https://superandsuper.modoo.at

  https://band.us/@superandsuper

  https://mjnet.modoo.at

  https://hushpuppies.modoo.at

  VIDEO

  https://www.youtube.com/user/gkcokr

  https://www.youtube.com/user/jijusystem

  https://tv.kakao.com/channel/3354288/video

  http://www.podbbang.com/ch/1773850

  https://tv.naver.com/bujax

  https://tv.naver.com/superandsuper

  https://tv.naver.com/supershop

  OUR WORKS

  기계제작, 인터넷마케팅, 방송제작송출, 쇼핑몰 

  CONTACT US

  010-5327-8221

  슈퍼앤슈퍼는 언제나 활짝 열려 있습니다.

  {"google":["Raleway","Roboto","Lato","Lora"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Roboto","Lato"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":["Noto Sans KR"],"custom":[]}